Souhlas se zpracováním osobních údajů

Osoba udělující tento elektronický souhlas (dále jen „subjekt údajů“) bere na vědomí, že je ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) subjektem osobních údajů.

Udělením souhlasu u tohoto dokumentu subjekt údajů uděluje EDOOKIT s.r.o. , správci osobních údajů (dále jen „správce“), svůj výslovný souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů:

  • jméno a příjmení
  • adresa
  • telefonní číslo
  • e-mailová adresa

Zpracování shora uvedených osobních údajů je nezbytné k dosažení stanoveného účelu, kterým je:

  • poskytování služby elektronického systému Edookit formou cloudové služby
  • rozesílání informací ohledně školení, provozu, odstávek, přerušení provozu
  • informací o propojených systémech zejména Skolaris tvorba rozvrhů, ISIC průkazy, přístupové dveřní systémy

Souhlas ke zpracování osobních údajů je platný po dobu do naplnění tohoto účelu, nejdéle však po dobu následujících 12 měsíců nebo po dobu trvání předplatného systému. Udělení souhlasu je nezbytné s ohledem na skutečnost, že správci nesvědčí žádný jiný titul zakládající zákonnost zpracování. Zpracování osobních údajů provádí správce osobně ve formě elektronického zpracování dat, nebo prostřednictvím zpracovatelů, kterými jsou:

  • Google LLC – evidence zákazníků v tabulce Google
  • Host Europe GmbH - provoz datacentra systému Edookit
  • Master Internet s.r.o. - provoz záložního datacentra systému Edookit

Subjektu údajů jsou zaručena jeho práva, zejména žádat informaci, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, požadovat vysvětlení ohledně zpracování těchto osobních údajů, žádat aktualizaci nebo opravu osobních údajů subjektu údajů, které o něm správce eviduje a žádat výmaz těchto osobních údajů.

Za účelem odstranění pochybností souvisejících se zpracováním osobních údajů je subjekt údajů oprávněn obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Potvrzením tohoto formuláře tímto uděluji svobodně a vážně souhlas se zpracováním osobních údajů shora uvedený.