Obchodní podmínky společnosti Edookit s.r.o.

(dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky společnosti EDOOKIT s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 638 00 Brno, Česká republika (dále jen „Provozovatel“), provozovatele internetového portálu názevškoly-login.edookit.net (dále jen "Portál") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s registrací subjektu na Portálu.
 2. Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba registrovaná v Portálu a užívající služby spojené s provozováním Portálu.
 3. Uživatel si objedná a uhradí provozovateli předplatné systému dle platného ceníku a provozovatel zřídí službu na dohodnuté adrese s formátem názevškoly-login.edookit.net s délkou trvání 1 rok a možností prodloužení.
 4. Portál je neveřejný a přístupný pouze registrovaným Uživatelům. Registrace je možná pouze na pozvání jiného uživatele.
 5. Data Portálu jsou ukládána a spravována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen Nařízení GDPR).
 6. Informace o odstoupení od smlouvy. Uživatel má nárok na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit e-mailem na adrese info@edookit.com. Na základě odstoupení bude vrácena zaplacená částka zpět uživateli a do 24 hodin po vrácení částky bude systém názevškoly-login.edookit.net nevratně vymazán včetně všech uživatelem uložených údajů.
 7. Služby Portálu jsou Provozovatelem poskytovány dalším pozvaným Uživatelům bezplatně a nekomerčně. Bezplatné a nekomerční služby zahrnují:
  -veřejný profil s informacemi vloženými Uživatelem, včetně osobních údajů Uživatele – jméno, příjmení, e-mailová adresa, osobní profilová fotografie, adresa bydliště, pohlaví a organizace
  -diskuzní portál určený pro odborné konzultace
  -zadávání a sdílení informací formou textu, obrázku nebo videa
  -e-mailové pozvánky pro další uživatele
  -notifikace na změny a nové objekty v systému

II. Uživatelský účet

 1. Uživatel se na základě elektronické pozvánky registruje v uživatelském rozhraní Portálu. Při registraci je Uživatel povinen souhlasit s těmito Podmínkami.
 2. Při správě uživatelského účtu zadává Uživatel své identifikační a kontaktní osobní údaje. Uživatel je povinen uvádět vždy pravdivé a aktuální osobní údaje. Provozovatel není povinen ověřovat pravdivost a správnost osobních údajů.
 3. Provozovatel je oprávněn v případě, že Uživatel porušuje Podmínky pro užívání Portálu, dočasně či trvale Uživateli zablokovat přístup k uživatelskému účtu. Provozovatel v takovém případě nenese odpovědnost za škodu, která by Uživateli zablokováním uživatelského účtu vznikla.
 4. Na žádost Uživatele je Provozovatel povinen zrušit uživatelský účet a znepřístupnit veškeré údaje vážící se k tomuto účtu.

III. Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen užívat služby poskytované Provozovatelem v souladu s těmito Podmínkami. Uživatel prohlašuje, že se s těmito Podmínkami seznámil a zavazuje se je dodržovat.
 2. Uživatel je zejména povinen
  -vystupovat na Portálu pod svým pravým jménem,
  -chovat se na Portálu v souladu se slušnými mravy a zvyky,
  -zachovávat své povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů, jak je uvedeno níže,
  -poskytnout Provozovateli plnou součinnost v případech, kdy je třeba takovou součinnost poskytnout pro správné fungování Portálu, odstranění nesouladu s Podmínkami či v jakýchkoli dalších případech souvisejících s poskytováním služeb Provozovatelem.
 3. Uživatel zejména nesmí
  -porušovat autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová či jiné právní předpisy,
  -podněcovat k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobení národa, etnické skupiny, rasy a/nebo přesvědčení,
  -podporovat nebo propagovat hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
  -podněcovat k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvalují trestný čin,
  -obsahovat nepravdivý údaj o třetí osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo jí způsobit jinou vážnou újmu,
  -propagovat jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Provozovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno Provozovatele,
  -porušovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti či porušovat nebo ohrožovat obchodní tajemství třetí osoby,
  -uveřejňovat komerční či reklamní sdělení.

IV. Osobní údaje

 1. Uživatel poskytuje Provozovateli osobní údaje za účelem provozování služby Portálu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté v rámci uživatelského účtu budou přístupny předem neomezenému okruhu uživatelů Portálu.
 2. Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje zadané Uživatelem při správě uživatelského účtu neposkytne třetím osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předat údaje třetí osobě vyplývá ze zákonných právních předpisů.
 3. Provozovatel zaručuje, že veškeré údaje zadané Uživatelem jsou uchovávané v zašifrované podobě.
 4. Uživatel bere na vědomí, že Portál je určen mj. k administrativní podpoře školy včetně údajů, které jsou považovány za citlivé osobní údaje. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů způsobené Uživatelem. Plné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů je k dispozici zde

V. Omezení odpovědnosti

 1. Uživatel bere na vědomí, že služby Portálu jsou poskytovány Provozovatelem Uživateli „tak jak jsou“. Provozovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně služeb Portálu, zejména nezaručuje, že služby budou plně funkční a dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, že uživatelský obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný, nepoškozený nebo nezměněný.
 2. Provozovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel vůči Uživateli neodpovídá za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost nebo rychlost Portálu, za nedoručení, neuložení, poškození či ztrátu jakéhokoli uživatelského obsahu.
 3. Provozovatel neodpovídá za obsah Portálu zveřejněný ostatními uživateli. Odpovědnost za uživatelský obsah z hlediska souladu s právními předpisy a Podmínkami, autorským právem či právem na ochranu osobních údajů nese v plném rozsahu Uživatel, který uživatelský obsah do Portálu vložil.

VI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky užívání jsou závazné pro všechny Uživatele Portálu.
 2. Znění Podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Taková změna či doplnění musí být Uživateli oznámena prostřednictvím uživatelského rozhraní Portálu, a to s uvedením data účinnosti změn Podmínek.
 3. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 4. Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí právem České republiky, k řešení sporů jsou příslušné soudy České republiky.

EDOOKIT s.r.o.
Brno, 25.7. 2019